تقدیر از دانش آموزان روزه دار دبیرستان  - رمضان ۱۴۰۳

تقدیر از دانش آموزان روزه دار دبیرستان - رمضان ۱۴۰۳

 

تقدیر از دانش آموزان روزه دار دبیرستان - رمضان ۱۴۰۳

گزارش تصویری